Den globale aksjeporteføljen hadde i juli en avkastning på 4.06% målt i norske kroner som var 1.63% lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 5.70% målt i norske kroner. Hittil i år har fondet hatt en avkastning på –5.52.% etter kostnader, som er 0.32% bedre enn referanseindeksen som har gitt en avkastning på -5.84% så langt i år. 

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Verdiaksjer, som har en lav markedspris i forhold til hvor mye de tjener i dag gjorde det svakt i forhold til markedet gjennom juli og var den viktigste bidragsyteren til fondets differanseavkastning mot referanseindeksen. 

Juli måned var preget av et positivt stemningsskifte i verdens aksjemarkeder. Dette til tross for fortsatt høy og tiltagende inflasjon, et stramt arbeidsmarked og økte sentralbankrenter i en rekke land. USAs sentralbank satte på rentemøtet i Juli opp styringsrenten med ytterligere 0.75%, mens den europeiske sentralbanken (ECB) hevet styringsrenten med 0.5%. Den økonomiske veksten er avtakende i mange land, hvor tall fra USA viser at den amerikanske økonomien falt for andre kvartal på rad, noe som teknisk sett regnes som en resesjon. På den annen side er det amerikanske arbeidsmarkedet svært sterkt i tillegg til at det fortsatt er positiv vekst i konsumet. Vedvarende geopolitisk risiko fra krigen i Ukraina bidrar til høy risiko for ytterligere sjokk i matvare og energiprisene. 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.